IFantasyyyI

IFantasyyyI
140

Score: 103,434,117

Kills: 223,707

Time: 3,088h

KDR 1.59

Skill 394

SPM 558

KPM 1.21

Cheat 0%

Presentation
Weapon Stats

Latest Reports

Previous Names

  • l_Fantasyyy_l 6 years ago
  • IPlayCandyCrush 1 year ago
  • BAVerify_1644 1 year ago
  • IPlayCandyCrush 1 year ago
  • IFantasyyyI 1 month ago

Player History